Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Firmy, rolnicy oraz pozostałe opłaty i prowizje

Obowiązuje od 1 sierpnia 2015 r.

I. RACHUNKI BANKOWE - z wyjątkiem ROR dla osób fizycznych

1.

Otwarcie rachunku bankowego.

bez opłaty

2.

Prowadzenie rachunku bankowego (miesięcznie):

 
 

a) rachunek bieżący i pomocniczy podmiotów gospodarczych:

 

opcja Standard

16 zł + prow od obrotu Wn wg umowy

 

opcja Standard Plus

* obowiązuje w razie otrzymywania przez Klienta wyciągu z rachunku bankowego w formie papierowej

13/19* zł + prow od obrotu Wn wg umowy

 

opcja Ekstra

32 zł + prow od obrotu Wn wg umowy

 

b) rachunek bieżący rolniczy:

 

opcja Standard,

3 zł/10 zł/20 zł/40 zł

w zależności od wysokości rocznych obrotów

 

opcja Standard Plus.

3 zł/10 zł/25 zł oraz prow od obrotu Wn wg umowy

 

c) rachunek bieżący innych jednostek organizacyjnych.

10 zł + prow.od obrotu Wn wg umowy

3.

Wpłata gotówki na rachunek bankowy

bez opłaty

4.

Wypłata gotówki z rachunku bankowego.

bez opłaty

5.

Dyspozycja przelewu z rachunku bankowego.

bez opłaty/ 2 zł 50 gr**

** dotyczy tylko konta rolniczego (opcja Standard)

6.

Dyspozycja szybkiego przelewu SORBNET 2

*** opłata dodatkowa w stosunku do opłaty za przelew w obrocie krajowym w PLN wynikająca z zawartej umowy rachunku bankowego

19 zł ***

7.

Realizacja polecenia zapłaty.

90 gr

8.

Przyjęcie, odwołanie, modyfikacja (zmiana) lub aktualizacja polecenia zapłaty

2 zł

9.

Realizacja stałego zlecenia:

 
 

w formie papierowej,

2 zł

 

w formie elektronicznej (internet).

bez opłaty

10.

Przyjęcie, odwołanie lub modyfikacja (zmiana) stałego zlecenia.

2 zł

11.

Wysłanie zawiadomienia o niezrealizowaniu przez BS stałego zlecenia lub polecenia zapłaty.

7 zł

12.

Wydanie jednego blankietu czekowego.

2 zł

13.

Wysłanie listem poleconym wyciągu sporządzonego po każdej zmianie salda lub na życzenie klienta (wg umowy)

7 zł

14.

Sporządzenie odpisów dokumentów księgowych:

 
 
dyspozycji klienta z rachunku bankowego

5 zł

 
wyciągu bankowego z rachunku

10 zł

 
umowy rachunku bankowego,

5 zł za każdą stronę

 

pozostałych dokumentów

10 zł

15.

Wydruk z historii rachunku

5 zł za każdy rozpoczęty rok

16.

Zmiana karty wzorów podpisów

10zł

17.

System EBO (Elektorniczna Bankowość Internetowa ON-line):

 
 

a) udostępnienie,

bez opłat

 

b) aplikacja i użytkowanie,

bez opłat

 

c) pomoc techniczna-telefoniczna, internetowa,

 bez opłat
  d) doładowanie GSM,

bez opłat

  e) SMS:                      - kody jednorazowe

bez opłat

                                    - pozostałe,

30gr za każdy SMS

  f) inne usługi

opłata wg umowy

18.

Usługa SMS ECOD:
 

a) udostępnienie,

bez opłat

 

b) pomoc techniczna,

bez opłat

 

c) opłata za SMS,

30gr za każdy SMS

 

d) zmiana konfiguracji usługi.

2 zł

19.

Opłaty z tytułu korzystania z wrzutni nocnej:

 
 

a) wydanie 1 klucza do wrzutni,

20 zł

 

b) wydanie 1 portfela do wrzutni.

40 zł

20.

Usługa IPM - Identyfikacja Płatności Masowych:

 

 

- opłata jednorazowa za udostępnienie usługi

100 zł
 

- opłata miesięczna za korzystanie

indywidualnie wg umowy

21.

Likwidacja rachunku bieżącego lub pomocniczego.

10 zł

II. KARTY PŁATNICZE (on-line):

1.

Wydanie nowej karty płatniczej VISA Bussines Debetowa

bez opłat

2.

Wznowienie karty płatniczej VISA Bussines Debetowa

60 zł

3.

Wydanie duplikatu karty VISA Bussines Debetowa

30 zł

4.

Płatność kartą:

 
 

a) w punktach handlowo-usługowych w kraju

bez opłat

 

b) w punktach handlowo-usługowych za granicą

bez opłat

5.

Wypłaty gotówki

 
 

a) kartą z własnego bankomatu, bankomatu banku zrzeszającego i zrzeszonych w nim banków , jeżeli przewiduje to umowa zawarta z BS

bez opłat

 

b) w pozostałych bankomatach w kraju oraz placówkach Poczty Polskiej

4 zł

 

c) w bankomatach za granicą

2% min. 10 zł + opłata dodatkowa0)

 

d) w kasie innego banku w kraju

5 zł

 

e) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty

2% min. 10 zł + opłata dodatkowa0)

6.

Usługa Cash back

2 zł

7.

Sprawdzenie wysokości odstępnych środków w obcym bankomacie

2 zł

8.

Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany

5 zł

9.

Zmiana danych posiadacza karty

5 zł

10.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek posiadacza karty

5 zł

11.

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty.

1.000 zł

0) w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku - 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż PLN


III. OBRÓT DEWIZOWY

A. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe


1.

Przelewy SEPA2),

10 zł

2.

Przelewy regulowane3),

15 zł

3.

Polecenia wypłaty4).

17 zł

4.

Opłata "Non-STP"5)
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt.3

30 zł

3.

Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonanie na zlecenie Klienta.
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku

75 zł
+ koszty banków trzecich

B. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym1):


1.

Przelewy SEPA2),

12 zł

2.

Przelewy regulowane3),

20 zł

3.

Polecenia wypłaty4).
Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty bnaków pośredniczących określone w pkt.9 w przypadku opcji kosztowej "OUR"

35 zł

4.

Opłata "Non-STP"5)
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.3

30 zł

5.

Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS

10 zł

6.

Realizacja (sprzedaż) przekazów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie niestandardowym:
Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt.6.1 i 6.2 pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 2-3

 
 

6.1. W EUR, USD i GBP w trybie "pilnym",

100 zł

 

6.2. W USD, GBP i PLN w trybie "przyspieszonym"

80 zł

7.

Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta.

75 zł
+ koszty banków trzecich

8.

Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazów obrocie dewizowym
Uwaga: przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej

15 zł

9.

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane "z góry" od poleceń wypłaty.

60 zł

10.

Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym

75 zł +koszty banków trzecich


1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA.

2) Przelew SEPA-przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki:
- waluta transakcji EUR;
- dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
- koszty "SHA";
- przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
- bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA credit Transfer). Wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku BPS www.bankbps.pl
3) Przelew regulowany- transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniająca warunki:
- waluta transakcji EUR
- kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50 000;
- zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego odbiorcy i nadawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
- koszty "SHA"
4) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecajaąca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta)
5) Opłata "Non-STP" - opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty:
- kodu BIC banku beneficjenta lub
- numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje.

 Bank Spółdzielczy w Gorzycach przeprowadza rozliczenia dewizowe za pośrednictwem  Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie >>> Czytaj więcej >>>

IV. ZAŚWIADCZENIA I OPINIE BANKOWE

1.

Wydanie opinii bankowej lub zaświadczenia (na wniosek klienta).

od 30 zł do 150 zl
w zależności od złożoności informacji

2.

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego.

Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego.

od 100 zł do 500 zł
w zależności od złożoności informacji

3.

Prowizja za wydanie przedsiębiorcy wyjaśnień dotyczących oceny zdolności kredytowej.

0,2% od kwoty kredytu,
nie mniej niż 100 zł


V. OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY

1.

Przyjęcie lub zmiana dyspozycji na wypadek śmierci.

50 zł

2.

Odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci.

20 zł

3.

Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu.

20 zł
(opłata od każdego spadkobiercy)

4.

Naliczenie zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych i/lub składki na ubezpieczenie zdrowotne, z tytułu zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych

20 zł
(za każdą transakcję)

5.

Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej.

1% od umarzanych środków pieniężnych
nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 300 zł


VI. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE

1.

Prowizje od udzielonych kredytów.

od 0,1% do 5,0%
według "Tabeli prowizji od kredytów"

2.

Prowizja za administrację kredytu w rachunku bieżącym (od kwoty przyznanego limitu).

do 0,20%
kwartalnie

3.

Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej.

100 zł

4.

Prowizja od udzielonej gwarancji.

od 1% do 10% od kwoty gwarancji

5.

Za sporządzenie odpisu (kserokopii) umowy kredytowej lub innej umowy będącej prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu:

 

do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

20 zł

 

powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

40 zł

6.

Przyjęcie pełnomocnictwa na rzecz innych podmiotów.

100 zł za każdy rok
(opłata roczna pobierana jednorazowo z góry)

7.

Dokonanie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym lub cesji praw do środków pieniężnych zgromadzonych na książeczce oszczędnościowej (za każdy rachunek lub książeczkę) na rzecz:

 

BS Gorzyce,

bez opłaty

 

innego podmiotu.

100 zł za każdy rok
(płatne jednorazowo z góry)

8.

Prowizja od wypłat z rachunku zleceń do wypłaty.

0,4%, nie mniej niż 4 zł

9.

Realizacja tytułu wykonawczego.

10 zł za każdy przelew

 10.

Wysłanie upomnienia/wezwania/monitu o zapłatę zaległości

15 zł

11.

Dodatkowe potwierdzenie przez bank zrealizowanej transakcji.

5 zł


VII. PRODUKTY I USŁUGI WYCOFANE Z OFERTY

1.

System homebanking (defcom 2000)

 

 

a) licencja , instalacja i szkolenie, użytkowanie,

bez opłat

  b) odnawianie certyfikatu (klucza) dla klientów korzystających  z połączenia internetowego VPN,

bez opłat

 

c) serwis oprogramowania ,           -telefoniczny

bez opłat


                                                 - wizyta serwisanta u klienta       wg umowy (koszty dojazdu+robocizna)
2. System KIRI-BS (internet) - dla rachunków w opcji Standard Plus:

 

  a) udostępnienie

bez opłat


b) licencja, oprogramowanie i użytkowanie bez opłat
  c) pomoc techniczna- telefoniczna, internetowa                                                     bez opłat
  d) wygenerowanie nowego hasła dostępowego do systemu, 2 zł
  e) doładowanie GSM bez opłat
3. Złożenie książeczki oszczędnościowej do depozytu bankowego i jej przechowywanie :  
  - jedna książeczka 15 zł

- więcej niż jedna książeczka

10 zł za każdą, nie więcej niż 60 zł

(opłata roczna pobierana 1 luty wg stanu na 31 grudzień roku poprzedniego)


Plik do pobrania:

Tabela opłat i prowizji za czynności.. - obowiązująca od 01.08.2015r.
Tabela opłat i prowizji za czynności.. - obowiązująca do 31.07.2015r.